Úvodní stránka > O nás - působnost

O nás - působnost

Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství Jihlava

 

KVV Jihlava

Krajské vojenské velitelství Jihlava je vojenským správním úřadem, který na území kraje Vysočina vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. Při realizaci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a příslušnými právnickými osobami.

Kontakt:

Krajské vojenské velitelství Jihlava

Vrchlického 14
586 01 Jihlava

Tel.: 973 454 200 – spojovatel
Fax: 973 454 310
e-mail: kvv.jihlava@army.cz
web: www.kvv-jihlava.army.cz

Datová schránka:
Identifikace: vd4aeg7
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Organizace: Krajské vojenské velitelství Jihlava
IČO: 60162694

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 17:00 hodin
Středa:  8:00 – 17:00 hodin

Ředitel:

 • plukovník Ing. Jan Ňachaj

Aktivní záloha:

Pěší rota aktivní zálohy plk. Jana Kubiše při Krajském vojenskémo velitelství Jihlava, Aktivni-zaloha.sattnet.cz
"Věrnost za věrnost"

 • velitel: nadporučík Karel Hanák
 • zástupce velitele: poručík Vlastimil Božek

Současný stav naplněnosti jednotky: jednotka je v současné době obsazena asi na 60 % plánovaných systemizovaných míst.

Kontakt:

191.strazni.rota@seznam.cz
191.velitel.roty@email.cz
Telefon nadporučíka Karla Hanáka: 724 232 839

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemnou žádostí zaslanou poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.
 • 2. Písemnou žádostí podanou v úředních hodinách na pracovišti ochrany utajovaných informací Krajského vojenského velitelství Jihlava.
  Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v § 13 a § 14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Jihlava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Jihlava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Jihlava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Jihlava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství Jihlava při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství Jihlava jedná a rozhoduje:

 •  Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.;
 •  Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů;
 •  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;
 •  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů;
 •  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 •  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 •  Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady za poskytování informací:


Kontaktní osoba: Libuše Pavlíčková, tel.: 973 454 305, 603 365 622 a 724 463 810

Přiložené soubory: 

Nahoru