Úvodní stránka > Co je to POKOS - termíny školení učitelů ZŠ na KVV

Co je to POKOS - termíny školení učitelů ZŠ na KVV

Termín pro další školení učitelů základních škol na KVV Jihlava je naplánovan na 11. října 2017  v době od 09.00 - 13.00 hodin - zájemci  se mohou již nyní přihlásit na kvv.jihlava@seznam.cz - bude jim zaslán vstupní dotazník (přihláška) a  oficiální pozvánka na tuto akci. Osvědčení vydáváme ihned po skončení školení.

Kontaktní telefon: Libuše Pavlíčková číslo 973 454 305, 724 463 810.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

_____________________________________________________________________________________________________________

Školení učitelů základních škol v POKOS 11.5.2017

Dne 11. května 2017 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se zúčastnilo celkem deset pedagogů (5 žen a 5 mužů) z celého Kraje Vysočina. Probíraná předepsaná tématika byla dodržena. S prezentacemi vystoupili Ing. Ivan Gerhát, mjr. Ing. Radek Tesař a kpt. Ing. Radomír Kinc. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi. Můžeme hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký. Posluchači školení měli i možnost zhlédnout výstavu k POKOS, která byla instalována ve vstupní hale KVV Jihlava. Výstava byla hodnocena velmi kladně s tím, že jednotlivé rolepy jsou zpracovány zajímavě, stručně a jasně k dané tématice. Na závěr školení vystoupil a odpovídal na dotazy ke svého oboru kpt. Ing. Jaroslav Bárta z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

V závěru školení plukovník Ňachaj všem poděkoval za zájem o vojenskou tématiku a předal učitelům Osvědčení Ministerstva obrany o absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Přípravy občanů k obraně státu pro učitele základních škol.

Podle vyjádření učitelů v evaluačních dotaznících k průběhu školení nejvíce ocenili aktivní účast zainteresovaných složek (armády, hasičů), komplexní informace, možnost prostoru pro dotazy, odbornou připravenost ze strany školitelů, příjemné vystupování a celkovou přátelskou atmosféru, otevřenost v přednesu, praktické vysvětlení problematiky, srozumitelný přednes a dobrý časový harmonogram. V jednom případě byla připomínka ke zdlouhavému úvodu a k hůře čitelným schématům. Celkově lze konstatovat, že  zúčastnění byli s průběhem školení velmi spokojeni, což potvrdili ústním poděkováním a potleskem.

 

POKOS na KVV Jihlava - školení učitelů základních škol:

Dne 19. října 2016 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě (KVV) provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

 

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se přihlásilo celkem dvacetšest pedagogů (15 žen a 11 mužů) z celého kraje. Probíraná předepsaná tématika byla v průběhu školení oživena o zajímavé vystoupení prap. Martina Skoumala, který velmi zajímavě vysvětlil úkoly plněné jednotkou Hradní stráže a Posádkovým velitelstvím Praha. Jeho vystoupení bylo zaměřeno hlavně na udržování vojenských tradic, úctu k válečným veteránům, organizování pietních a smutečních aktů a celkové slavnostní reprezentaci Armády ČR na veřejnosti.  V průběhu školení i na jeho závěr byl dán prostor pro diskusi. Posluchače hlavně zajímaly otázky týkající se dobrovolných cvičení, udržování vojenských tradic, možností služby v AČR a řešení problémů obrany civilní veřejnosti.

V průběhu školení projevil jeden pan učitel zájem o vstup do řad aktivní zálohy. Odpovědný pracovník KVV mu poskytl veškeré základní informace a bylo zahájeno přijímací řízení.

Účastníci školení měli dále možnost shlédnout výstavu o Armádě ČR – na téma Mali, která je instalována ve vstupní hale Krajského vojenského velitelství Jihlava.

V závěru školení plukovník Ňachaj předal učitelům Osvědčení Ministerstva obrany o absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

 

 

Dne 18. května 2016 bylo na KVV Jihlava provedeno již třetí školení učitelů základních škol v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se přihlásilo celkem dvacet jedna pedagogů (10 žen a 11 mužů) z celého Kraje Vysočina. Probíraná předepsaná tématika byla v průběhu školení oživena o zajímavé vystoupení kaplana z vrtulníkové základny Sedlec – Vícenice kpt. Němce se zaměřením na jeho účast v zahraničních misích a dále vystoupení praporčíků z  KVV Jihlava, Ing. Sandry Tesařové, která měla praktické vystoupení zaměřené na chemickou ochranu a Martina Skoumala, který velmi zajímavě vysvětlil úkoly plněné jednotkou Hradní stráže a Posádkovým velitelstvím Praha, kde byl před nedávnou dobou služebně zařazen. Jeho vystoupení bylo zaměřeno hlavně na udržování vojenských tradic, organizování pietních a smutečních aktů a celkově slavnostní reprezentaci Armády ČR na veřejnosti. Velký úspěch poté měly video ukázky ze skutečných vystoupení vojáků Posádkového velitelství Praha. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi, můžeme hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký.

Zajímavé bylo i vystoupení Ing. Ivana Gerháta, který rozebral celou tématiku POKOS z pohledu pracovníka ministerstva obrany.

V závěru školení plukovník Ňachaj s Ing. Gerhátem všem poděkovali za zájem o vojenskou tématiku a předali učitelům Osvědčení Ministerstva obrany o absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Přípravy občanů k obraně státu pro učitele základních škol.

 

Text a fota: Libuše Pavlíčková KVV Jihlava

Nahoru