Úvodní stránka > Chcete se stát vojákem z povolání nebo aktivní zálohou?

Chcete se stát vojákem z povolání nebo aktivní zálohou?


 

Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání a na vojenské školy je řešena Rekrutačním pracovištěm Jihlava na adrese
Vrchlického 14, 586 01  Jihlava                 tel. 973 454 460    kariera.jihlava@army.cz

Úřední hodiny Rekrutační pracoviště Jihlava

 pondělí a středa  8.00 – 17.00
 úterý a čtvrtek  8.00 – 16.00
 pátek  8.00 – 12.00

Může se vám hodit vše v jednom: plakátek s mapkou a kontakty rekrutačních středisek a jejich pracovišť ve formátu pdf ke stažení.

V případě Vašeho zájmu máte možnost se zaregistrovat zde:

http://kariera.army.cz/cz/registracni-formular.

 

 

Chcete si vyzkoušet vojenství při svém stávajícím zaměstnání a zároveň být nápomocni svému kraji v krizových situacích?  Vstupte do jednotek aktivních záloh ..............

 

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit on-line, vyplněním registračního formuláře, nebo osobně na rekrutačním středisku AČR, případně u místně příslušného krajského vojenského velitelství (KVV, podle místa svého trvalého bydliště), kde získá potřebné informace o procesu vstupu do AZ a vyřídí potřebnou administrativu.

Zájemce o službu v AZ může -při splnění požadovaných podmínek- a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů video organizovaný Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotniccký personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.

Další informace na www.aktivnizaloha.army.cz.

Přiložené soubory: 
 
 
 

Termíny hlavních vojenských cvičení AZ - povolání celé pěší roty v roce 2017:

26. května - 2. června 2017 VVP Boletice

27. srpna - 2. září Ample Strike

 

Termíny dalších vojenských cvičení AZ

- na jednotlivé termíny se povolává vždy pouze část pěší roty v roce 2017:

6. února - 10. února 2017 "Mali"

6. března - 7. března 2017 výcvik velitelského sboru AZ před cvičením ve VVP

17. března 2017 předání čestných odznaků št. kpt. Václava Morávka

11. dubna 2017 JE Temelín

5. května - 7. května 2017 pietní akty k výročí osvobození ČR

24. července 2017 výcvik velitelského sboru AZ před cvičením Ample Strike

11. září 2017 předání čestných odznaků št. kpt. Václava Morávka

6. října až 8. října 2017 střelecká soutěž o Pohár NGŠ

29. října - 10. listopadu 2017 cvičení Ebonite J.

10. listopadu 2017 pietní akty ke Dni válečných veteránů

 

 
 
Informace pro zaměstnavatele aktivních záloh
 

Aktivní vojenské zálohy zvyšují počty. Přispěl k tomu i speciálně upravený zákon, který popisuje nejen podmínky, ale i nároky uvolněných zaměstnanců.

 

Toto vše v konečném důsledku ovlivní i zaměstnavatele. A to z pohledu uvolnění zaměstnance, jeho odměňování, odvodu pojistného i nároku na podporu.

Zákon o vojenské záloze:

od 1. července 2016 je účinný nový zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Jeho cílem je mimo jiné vytvoření lepších podmínek pro působení zaměstnanců ve vojenských zálohách a zvýšení jejich počtu. Zákon popisuje služební povinnosti vojenských záloh, hodnosti, ale i peněžní náležitosti, jako je služné, příplatky a motivační příspěvky. Ty vyplácí vojenský správní úřad. Podléhají dani z příjmu fyzických osob, odvodům pojistného i případným exekučním srážkám.

Jestli se zaměstnanec rozhodne vstoupit do aktivních záloh, ovlivní to samozřejmě i výkon jeho pracovněprávního vztahu. V souladu s ustanovením § 204 zákoníku práce musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost svého zaměstnance po dobu jeho povolání do ozbrojených sil. Jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. V souvislosti s jeho nepřítomností zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy či platu, namísto něj ji hradí příslušný vojenský správní úřad. Zaměstnavatel poskytuje pracovní volno i na cestu do místa povolání ozbrojených sil. Zákoník práce mu zakazuje dát zaměstnanci výpověď z důvodu, že je příslušníkem aktivní zálohy. Stejně tak nesmí po dobu výkonu vojenského cvičení či služby v operačním nasazení nařídit zaměstnanci čerpání řádné dovolené. Po skončení vojenského cvičení je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na stejné pracovní místo.  

A dnů, které bude potřeba omluvit, není rozhodně málo. Příslušníci aktivní zálohy ozbrojených sil ČR jsou k plnění úkolů ozbrojených sil připravování na vojenských cvičeních. Podle branné legislativy platné od července 2016 je rozsah cvičení vojáků v aktivních zálohách stanoven takto:

- do 12 týdnů v prvním roce služby v aktivní záloze (zpravidla jen kurz základní přípravy v délce 6 týdnů)

- do 4 týdnů v dalších letech služby v aktivní záloze

§ 204 zákoníku práce: Pracovní volno související s brannou povinností

1) Zaměstnanci příslučí od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti. 

2) Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu rovněž po dobu, kterou potřebuje na cestu do místa povolání a dobu výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení a na zotavenou, pokud plnění jeho pracovních úkolů zasahuje do doby 24 hodin po ukončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.

3) Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností podle odstavce 1 hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad.

Jelikož zaměstnavatel po dobu výkonu aktivní zálohy neplatí zaměstnanci náhradu mzdy ani platu, nebude odvádět ani pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Odvod zajišťuje vojenský správní úřad. Povinností zaměstnavatele však bude ohlásit takového zaměstnance do příslušné kategorie u jeho zdravotní pojišťovny. Osoby konající službu v ozbrojených silách (s výjimkou vojáků z povolání) a osoby povolatné k vojenskému cvičení jsou kategorií, za kterou platí pojistné i stát. Zaměstnavatel ohlásí formulářem Hromadné hlášení nástup zaměstnance na vojenské cvičení kódem V a naopak ukončení vojenského cvičení kódem W.

Finanční podpora pro zaměstnavatele a OSVČ:

pro zaměstnavatele může být vstup zaměstnance do aktivních záloh komplikovaný. Po dobu vojenského cvičení musí zajistit jeho práce ostatní zaměstnanci, často i uzavřením krátkodobého pracovního poměru či dohody konané mimo pracovní poměr s novým zaměstnancem. I s tím nový zákon počítá. Zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance zařazeného do aktivní zálohy, náleží finanční podpora po dobu, kdy zaměstnanec vykonává plánované či neplánované vojenské cvičení či službu v operačním nasazení. Finanční podpora mu však nebude vyplácana automaticky. Musí o ní vždy požádat na příslušném vojenském správním úřadě podle místa trvalého bydliště daného vojáka v aktivní záloze.

O přiznání finanční podpory zaměstnavateli rozhodne vojenský správní úřad. Žádost lze podat nejdříve v den následující po ukončení vojenského cvičení vojáka v aktivní záloze, v případě služby v operačním nasazení nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem vykonána. Vojenský správní úřad vyplatí finanční podporu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na platební účet určený zaměstnavatelem. Nárok na finanční kompenzaci mají i osoby samostatně výdělečné činné, které jsou v aktivních zálohách samy zařazeny. A to ve stejné výši jako zaměstnavatel.

Podle zákona o službě vojáků v záloze náleží zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, při zařazení zaměstnance, který nekonal práci z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, právo na poskytnutí finanční podpory:

- v případě plánovaného povolání - ve výši dvou třetin průměrné mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné služby. 

- v případě povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy.

Formuláře žádosti o finanční podporu zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným, včetně vzorových vyplnění žádosti, jsou k dispozici na internetových stránkách Army.cz.  

 

Odpovědi na některé otázky aktivních záloh ..... 

Vojáci v aktivní záloze mohli a mohou studovat na vojenských školách. V článku naleznete i další aktuální  informace.

Možnost zvyšování odborné kvalifikace řidičů AZ (nejen na jeden typ techniky včetně možnosti provádění kurzů v So,Ne):

obdobným způsobem jako u vojáků z povolání je realizována i odborná příprava vojáků v AZ. Pro splnění odborných požadavků jsou plánovány odborné kurzy pro AZ. Plán vzdělávacích aktivit na kalendářní rok vydává Sekce státního tajemníka MO a realizuje jej VeV-VA Vyškov, který má omezený počet instruktorů i daný fond pracovní doby, není možné proto vysílat příslušníky AZ na odborné kurzy (a termíny těchto kurzů stanovovat) podle individuálních požadavků jednotlivců. Ředitelé KVV vysílají jednotlivé vojáky z AZ do odborných kurzů na základě potřeb určených zařazením na služební místo.

 

Možnost účasti výcviku v zahraničí (tak aby to AČR hradila):

vojáci z AZ se mohou účastnit výcviku v zahraničí při součinnostních cvičeních jako součást vysílané jednotky. Tento výcvik musí být naplánován a schválen v ročním plánu. U pěších rok se vzhledem k jejich předurčení výcvik v zahraničí nepředpokládá.

 

Možnost účasti v zahraničních misích v sestaně AČR:

vojáci v AZ mohou být povoláni do služby v operačním nasazení (zahraniční mise) od platnosti novely branného zákona, tedy od 1.7.2016. Voják v AZ je povolán do služby v operačním nasazení podle potřeb AČR za předpokladu, že prokazatelně vyslovil s touto službou souhlas.

 

Možnost vycházkových uniforem pro AZ:

vystrojení vojáků v AZ stejnokrojem vz. 97 bylo diskutováno v měsíci květnu 2016. Při řešení tohoto problému bylo konstatováno, že stejnokroj vz. 97 voják v AZ k výkonu služby nepotřebuje.

 

Možnost účasti na cvičení IZS:

kde a kdy se cvičení IZS bude konat i cvičící subjekty určuje krajský úřad. AČR není oprávněna cvičení IZS organizovat. V případě, že je rozhodnuto, že bude AČR participovat na tomto cvičení, je informován ředitel KVV. Realizace je zajištěna pěší rotou AZ příslušného KVV účastí v rámci vojenského cvičení. Na  rok 2017 je naplánováno 11 těchto vojenských cvičení.

 

Možnosti studia na vojenských školách:

Podmínkou k zahájení studia je úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení, plnění studijního a zkušebního řádu příslušné vojenské školy a zvládnutí zvoleného studijního programu.

Text: Libuše Pavlíčková KVV Jihlava

 

Nahoru